Go podle Příkladů: Chyby (errors)

V Go je přirozené komunikovat chyby pomocí explicitních, oddělených návratových hodnot. To je v kontrastu k výjimkám používaných v jazycích jako Java a Ruby a přetíženým samostatným hodnotám výsledku/chyby někdy používané v C. Go přístup usnadňuje zjištění zda funkce vrací chyby a jejich ošetření stejnými jazykovými prostředky jako pro úkoly které se netýkají chyb.

package main
import "errors"
import "fmt"

Podle konvence, chyby jsou poslední vrácenou hodnotou a mají typ error, což je zabudovaný interface.

func f1(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

errors.New vytváří základní hodnotu error se zadanou chybovou hláškou.

    return -1, errors.New("nemohu pracovat se 42")
  }

Hodnota nil na pozici chyby naznačuje že nedošlo k chybě.

  return arg + 3, nil
}

Je možné použít vlastní typy jako error, když k nim implementujeme metodu Error(). Zde je varianta příkladu nahoře která používá vlastní typ pro konkrétní určení chyby argumentu.

type argError struct {
  arg int
  prob string
}
func (e *argError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("%d - %s", e.arg, e.prob)
}
func f2(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

V tomto případě používáme zápis &argError pro novou strukturu, a dodáváme ji hodnoty pro dva prvky struktury arg a prob.

    return -1, &argError{arg,
      "s tímto nemohu pracovat"}
  }
  return arg + 3, nil
}
func main() {

Tyto dva cykly testují každou z našich funkcí vracejících chyby. Zapamatujte si, že použití kontroly chyb uvnitř řádku je běžný idiom v Go.

  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f1(i); e != nil {
      fmt.Println("f1 selhala:", e)
    } else {
      fmt.Println("f1 fungovala:", r)
    }
  }
  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f2(i); e != nil {
      fmt.Println("f2 selhala:", e)
    } else {
      fmt.Println("f2 fungovala:", r)
    }
  }

Pokud budete potřebovat v programu přistoupit k datům ve vlastní chybě, budete muset získat instanci vlastního typu chyby pomocí typového vynucení (type assertion).

  _, e := f2(42)
  if ae, ok := e.(*argError); ok {
    fmt.Println(ae.arg)
    fmt.Println(ae.prob)
  }
}
$ go run errors.go
f1 fungovala: 10
f1 selhala: nemohu pracovat se 42
f2 fungovala: 10
f2 selhala: 42 - s tímto nemohu pracovat
42
s tímto nemohu pracovat

Podívejte se na tento skvělý post na Go blogu pro více informací o práci s chybami.

Další příklad: Gorutiny.