Go podle Příkladů: Exit

Použijte os.Exit pro okamžité ukončení s danou návratovou hodnotou.

package main
import "fmt"
import "os"
func main() {

Příkazy defer se při použití os.Exit nespouští takže tento fmt.Println se nikdy nezavolá.

    defer fmt.Println("!")

Exit se stavem 3.

    os.Exit(3)
}

Všimněte si, že naproti např. C, Go nepoužívá int návratovou hodnotu z main pro nastavení návratové hodnoty. Pokud budete potřebovat skončit s nenulovým návratovým kódem, použijte os.Exit.

Když spustíte exit.go s použitím go run, návratová hodnota bude samotným go vypsána.

$ go run exit.go
exit status 3

Když zbuildujete a spustíte binárku, můžete si zjistit návratový kód z terminálu

$ go build exit.go
$ ./exit
$ echo $?
3

Všimněte si, že ! z našeho programu není nikde vypsaný.