Go podle Příkladů: Parsování URL

URL poskytují jednotný způsob pro adresování zdrojů. Tady je jak parsovat URL v Go.

package main
import "fmt"
import "net"
import "net/url"
func main() {

Budeme parsovat tento příklad URL, obsahující schéma, informace o autentizaci, host, port, cestu, parametry dotazu, a fragment dotazu.

  s := "postgres://user:pass@host.com:5432/path?k=v#f"

Parsuj URL a ujisti se že nenastaly žádné chyby.

  u, err := url.Parse(s)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Získání schématu je přímočaré.

  fmt.Println(u.Scheme)

User obsahuje všechny uživatelské informace o autentizaci; Zavolej na něm Username a Password pro konkrétní hodnoty.

  fmt.Println(u.User)
  fmt.Println(u.User.Username())
  p, _ := u.User.Password()
  fmt.Println(p)

Host obsahuje obojí, hostname a port, pokud existují. Pro jejich exktrahování použij SplitHostPort.

  fmt.Println(u.Host)
  host, port, _ := net.SplitHostPort(u.Host)
  fmt.Println(host)
  fmt.Println(port)

Zde extrahujeme path a fragment za #.

  fmt.Println(u.Path)
  fmt.Println(u.Fragment)

Pro získání parametrů dotazu v řetězci ve formátu k=v, použij RawQuery. Také můžeš rozparsovat parametry dotazu do mapy. Mapa parsovaných parametrů dotazu jsou ze řetězců na výřezy řetězců, takže indexuj do [0] pokud chceš jenom první hodnotu.

  fmt.Println(u.RawQuery)
  m, _ := url.ParseQuery(u.RawQuery)
  fmt.Println(m)
  fmt.Println(m["k"][0])
}

Spuštění našeho URL parsovacího programu ukáže všechny různé části které jsme extrahovali.

$ go run url-parsing.go 
postgres
user:pass
user
pass
host.com:5432
host.com
5432
/path
f
k=v
map[k:[v]]
v

Další příklad: SHA1 Hashe.