Go podle Příkladů: Podpříkazy příkazové řádky

Některé nástroje příkazové řádky, jako nástroj go nebo git mají mnoho podpříkazů, kažý se svou vlastní množinou voleb. Například, go build a go get jsou dva různé podpříkazy nástroje go. Balíček flag nám umožňuje snadno definovat jednoduché podpříkazy které mají své vlastní volby.

package main
import (
  "flag"
  "fmt"
  "os"
)
func main() {

Podpříkaz deklarujeme s použitím funkce NewFlagSet, a pokračujeme s definováním jednotlivých voleb specifických pro tento podpříkaz.

  fooCmd := flag.NewFlagSet("foo", flag.ExitOnError)
  fooEnable := fooCmd.Bool("enable", false, "enable")
  fooName := fooCmd.String("name", "", "name")

Pro jiné podpříkazy můžeme definovat jiné podporované volby.

  barCmd := flag.NewFlagSet("bar", flag.ExitOnError)
  barLevel := barCmd.Int("level", 0, "level")

Podpříkaz je očekávaný jako první argument programu.

  if len(os.Args) < 2 {
    fmt.Println("expected 'foo' or 'bar' subcommands")
    os.Exit(1)
  }

Zjistíme jaký podpříkaz byl vyvolaný.

  switch os.Args[1] {

Pro každý podpříkaz naparsujeme jeho vlastní volby a máme přístup ke zbývajícím pozičním argumentům.

  case "foo":
    fooCmd.Parse(os.Args[2:])
    fmt.Println("subcommand 'foo'")
    fmt.Println(" enable:", *fooEnable)
    fmt.Println(" name:", *fooName)
    fmt.Println(" tail:", fooCmd.Args())
  case "bar":
    barCmd.Parse(os.Args[2:])
    fmt.Println("subcommand 'bar'")
    fmt.Println(" level:", *barLevel)
    fmt.Println(" tail:", barCmd.Args())
  default:
    fmt.Println("expected 'foo' or 'bar' subcommands")
    os.Exit(1)
  }
}
$ go build command-line-subcommands.go 

Nejdřív zavoláme podpříkaz foo.

$ ./command-line-subcommands foo -enable -name=joe a1 a2
subcommand 'foo'
 enable: true
 name: joe
 tail: [a1 a2]

Teď zkusíme bar.

$ ./command-line-subcommands bar -level 8 a1
subcommand 'bar'
 level: 8
 tail: [a1]

Ale bar neakceptuje volby foo.

$ ./command-line-subcommands bar -enable a1
flag provided but not defined: -enable
Usage of bar:
 -level int
    level

Dále se podíváme na proměnné prostředí, další běžný způsob jak parametrizovat programy.

Další příklad: Proměnné prostředí.