Go podle Příkladů: Regulární výrazy

Go nabízí zabudovanou podporu pro regulární výrazy. Tady je několik příkladů běžných úkolů které se vztahují k regulárním výrazům v Go

package main
import "bytes"
import "fmt"
import "regexp"
func main() {

Toto otestuje jestli vzorek regulárního výrazu odpovídá danému řetězci.

  match, _ := regexp.MatchString("p([a-z]+)ch", "peach")
  fmt.Println(match)

Výše jsme použili řetězec regulárního vzoru přímo, ale pro další úlohy s metodami z balíku regexp je bude potřeba Kompilovat do optimalizované struktury Regexp.

  r, _ := regexp.Compile("p([a-z]+)ch")

V této struktuře je dostupné množství metod. Tady je test zda regexp odpovídá (match) textu jako jsme viděli výše.

  fmt.Println(r.MatchString("peach"))

Toto najde odpovídající shodu pro regexp.

  fmt.Println(r.FindString("peach punch"))

Tohle také najde první odpovídající shodu, ale vrátí počáteční a koncové indexy pro shodu místo shodného textu.

  fmt.Println(r.FindStringIndex("peach punch"))

Varianty Submatch poskytují dvě informace, jak shodu celého vzorku tak i skupiny shodující se uvnitř. Například tohle vrátí informace o obou p([a-z]+)ch i ([a-z]+).

  fmt.Println(r.FindStringSubmatch("peach punch"))

Podobně tohle vrátí informace o indexech shody i skupinách.

  fmt.Println(r.FindStringSubmatchIndex("peach punch"))

Varianty All těchto funkcí platí pro všechny schody ve vstupu, ne jenom k první. Například pro nalezení všech shod pro regexp.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", -1))

Varianty s All jsou také dostupné i pro další funkce které jsme viděli výše.

  fmt.Println(r.FindAllStringSubmatchIndex(
    "peach punch pinch", -1))

Předáním kladného čísla v druhém argumentu u těchto funkcí omezí počet vrácených shod.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", 2))

Naše příklady výše měly řetězcové argumenty a jmenovaly se například MatchString. Také jim můžeme poskytnout argumenty pomocí []byte a vypustit z názvu funkce String.

  fmt.Println(r.Match([]byte("peach")))

Když vytváříme konstanty s regulárními výrazy můžeme použít kromě Compile i MustCompile. Čisté Compile nebude fungovat u konstant protože má 2 návratové hodnoty.

  r = regexp.MustCompile("p([a-z]+)ch")
  fmt.Println(r)

Balíček regexp také může být použitý k nahrazování podmnožin řetězců jinými hodnotami.

  fmt.Println(r.ReplaceAllString("a peach", "<fruit>"))

Varianta s Func umožňuje transformovat nalezený text pomocí dané funkce.

  in := []byte("a peach")
  out := r.ReplaceAllFunc(in, bytes.ToUpper)
  fmt.Println(string(out))
}
$ go run regular-expressions.go 
true
true
peach
[0 5]
[peach ea]
[0 5 1 3]
[peach punch pinch]
[[0 5 1 3] [6 11 7 9] [12 17 13 15]]
[peach punch]
true
p([a-z]+)ch
a <fruit>
a PEACH

Pro kompletní manuál ke Go regulárním výrazům se podívejte na dokumentaci k balíčku regexp.

Další příklad: JSON.