Go podle Příkladů: Return s více návratovými hodnotami

Go má zabudovanou podporu pro více návratových hodnot. Tato vlastnost je často je v idiomatickém Go používána, například pro vrácení obou hodnot, výsledku i chyby z funkce.

package main
import "fmt"

Výraz (int, int) v této signatuře funkce ukazuje že funkce vrátí 2 integery.

func hodnoty() (int, int) {
  return 3, 7
}
func main() {

Zde používáme dvě různé návratové hodnoty z volání pomocí vícenásobného přiřazení.

  a, b := hodnoty()
  fmt.Println(a)
  fmt.Println(b)

Pokud potřebujete jenom podmnožinu z vrácených hodnot, použijte zahazovací identifikátor _.

  _, c := hodnoty()
  fmt.Println(c)
}
$ go run multiple-return-values.go
3
7
7

Akceptování proměnlivého počtu parametrů je další pěknou vlastností Go funkcí a podíváme se na ni dále.

Další příklad: Variadické funkce.