Go podle Příkladů: Výřezy (slice)

Výřezy, v angličtině Slices, jsou klíčovým datovým typem v Go, poskytujícím sekvencím bohatší rozhraní než polím.

package main
import "fmt"
func main() {

Na rozdíl od polí, typ výřezů je jen typ jejich prvků (ne počet prvků). Pro vytvoření prázdného výřezu nulové délky, použijte zabudovanou funkci make. Tady vytváříme výřez stringů délky 3 (automaticky inicializovaný na nulové hodnoty).

  s := make([]string, 3)
  fmt.Println("prázdné:", s)

Můžeme nastavovat a získávat hodnoty jako u polí

  s[0] = "a"
  s[1] = "b"
  s[2] = "c"
  fmt.Println("nastavené:", s)
  fmt.Println("získáno:", s[2])

len vrací podle očekávání délku výřezu.

  fmt.Println("délka:", len(s))

Navíc k temto základním operacím podporují výřezy několik dalších, díky nimž jsou bohatší než pole. Jednou je zabudovaný append, který vrací výřez obsahující jednu nebo více nových hodnot. Všimněte si, že musíme přimnout návratovou hodnotu appendu, protože můžeme dostat novou hodnotu výřezu.

  s = append(s, "d")
  s = append(s, "e", "f")
  fmt.Println("přidané:", s)

Výřezy také mohou být kopírované pomocí copy’. Zde vytváříme prázdný výřez c o stejné délce jako s a kopírujeme do c z s.

  c := make([]string, len(s))
  copy(c, s)
  fmt.Println("kopie:", c)

Výřezy podporují “výřezový” operátor pomocí zápisu vyrez[dolni:horni]. Například, toto vytvoří výřez prvků s[2], s[3], a s[4].

  l := s[2:5]
  fmt.Println("vy1:", l)

Toto vyřízne od začátku až do (ale nezahrnuje) s[5].

  l = s[:5]
  fmt.Println("vy2:", l)

A tohle vyřízne od (a včetně) s[2] do konce.

  l = s[2:]
  fmt.Println("vy3:", l)

Také můžeme deklarovat a inicializovat proměnnou s výřezem na jednom řádku.

  t := []string{"g", "h", "i"}
  fmt.Println("dekl:", t)

Výřezy se mohou skládat do vícerozměrných datových struktur. Délky vnitřních výřezů se mohou měnit, na rozdíl od více-rozměrných polí.

  twoD := make([][]int, 3)
  for i := 0; i < 3; i++ {
    innerLen := i + 1
    twoD[i] = make([]int, innerLen)
    for j := 0; j < innerLen; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Všimněte si, že i když jsou výřezy jiné typy než pole, jsou pomocí fmt.Println renderované podobně.

$ go run slices.go
prázdné: [ ]
nastavené: [a b c]
získáno: c
délka: 3
přidané: [a b c d e f]
kopie: [a b c d e f]
vy1: [c d e]
vy2: [a b c d e]
vy3: [c d e f]
dekl: [g h i]
2d: [[0] [1 2] [2 3 4]]

Pro další detaily o návrhu a implementaci výřezů v Go se podívejte na tento skvělý blogpost od Go týmu.

Teď když jsme viděli pole a výřezy, podíváme se na další klíčovou zabudovanou datovou strukturu v Go: mapy.

Další příklad: Mapy.