Go podle Příkladů: Vytváření podprocesů

Někdy naše Go programu potřebují zplodit jiné, ne-Go procesy. Například, syntaktické podbarvení na téhle stránce je implementovaný pomocí spouštění pygmentize podprocesu z Go programu. Pojďme se podívat na pár příkladů spouštění podprocesů v Go.

package main
import "fmt"
import "io/ioutil"
import "os/exec"
func main() {

Začneme jednoduchým příkazem který nemá žádné argumenty nebo vstup a prostě vypisuje něco na stdout. Pomocný příkaz exec.Command vytváří objekt pro reprezentaci tohoto externího procesu.

  dateCmd := exec.Command("date")

.Output je další z pomocných funkcí které ošetřují běžný případ běhu příkazu s čekáním na jeho ukončení, a sběrem jeho výstupu. Pokud nedošlo k žádným chybám, bude dateOut obsahovat bajty s informací o datumu.

  dateOut, err := dateCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> date")
  fmt.Println(string(dateOut))

Dál se podíváme na trochu kompikovanější případ kde propojíme pomocí pipe data do externího procesu na jeho stdin a posbíráme výsledky z jeho stdout.

  grepCmd := exec.Command("grep", "hello")

Tady explicitně vezmeme vstupní a výstupní pipe, nastartujeme proces, zapíšeme do něho nějaký vstup, načteme výsledný výstup, a na závěr počkáme na ukončení tohoto procesu.

  grepIn, _ := grepCmd.StdinPipe()
  grepOut, _ := grepCmd.StdoutPipe()
  grepCmd.Start()
  grepIn.Write([]byte("hello grep\ngoodbye grep"))
  grepIn.Close()
  grepBytes, _ := ioutil.ReadAll(grepOut)
  grepCmd.Wait()

V našem příkladu výše jsme vynechali kontroly chyb, ale pro všechny můžete použít obvyklý vzor if err != nil. Také sbíráme výsledky jen ze StdoutPipe, ale mohli byste přesně stejným způsobem sbírat i StderrPipe.

  fmt.Println("> grep hello")
  fmt.Println(string(grepBytes))

Všimněte si, že když spouštíme příkaz musíme poskytnout explicitně definovaný příkaz a pole argumentů v porovnání s prostým předáním jednoho řetězce s příkazovou řádkou. Pokud chcete spustit plný příkaz pomocí řetězce, můžete použít volbu -c bash shellu:

  lsCmd := exec.Command("bash", "-c", "ls -a -l -h")
  lsOut, err := lsCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> ls -a -l -h")
  fmt.Println(string(lsOut))
}

Spuštěné programy vrací výstup který je stejný jako bychom je spustili přímo z příkazové řádky.

$ go run spawning-processes.go 
> date
Wed Oct 10 09:53:11 PDT 2012
> grep hello
hello grep
> ls -a -l -h
drwxr-xr-x 4 mark 136B Oct 3 16:29 .
drwxr-xr-x 91 mark 3.0K Oct 3 12:50 ..
-rw-r--r-- 1 mark 1.3K Oct 3 16:28 spawning-processes.go

Další příklad: Spouštění procesů.